Verplichte keuring op magazijnstellingen

Keuringen 

Arbobesluit Artikel 7.4a

 1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
 2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
 3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
 4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
 5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
 6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.
 7. Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen waarop het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen van toepassing is.
 8. Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is.
 9. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op:
  a. hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen waarop artikel 7.29 van toepassing is;
  b. liften waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is.
 10. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
 11. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12b van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.
 12. Het derde lid is niet van toepassing op:
  a. hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is;
  b. containers waarop het Warenwetbesluit containers van toepassing is;
  c. hijskranen waarop de artikelen 6d tot en met 6f van het Warenwetbesluit machines van toepassing zijn;
  d. transportsteigers waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is;
  e. drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.
 13. Het vierde lid is ten aanzien van wijzigingen of reparaties niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.
 14. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op bouwliften voor personenvervoer waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is.

Slijtage bescherming voor Heftruck vorken

Uitgelicht

Wij laten niets slepen!
Anti slijtage ring voorkomt slijtage aan de heftruck-vorken door instelbare mastverlaging.

Passend voor standaard, duplex en triplex masten

 • Bandenslijtage = vorken slijtage
 • Gesplitte uitvoering voor gemakkelijke montage achteraf
 • Ter vermijding van slijtage aan heftruckvorken en voorzet apparatuur
 • Te monteren zonder uitbouw van de mast cilinder binnen 10 minuten

Inbouw:

Stap 1 Stap 2 Stap 3
Technische gegevens voor montage op Linde Heftrucks

De magazijnstelling in de bouwregelgeving.

Een magazijnstelling wordt in de bouwregelgeving aangeduid als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Bij het herinrichten van uw magazijn is de kans heel groot dat u in de werkingssfeer van een omgevingsvergunning verkeert. In het bouwbesluit zijn voorschriften voor een brandveilig gebruik van magazijnstellingen opgenomen.
Recent is het bouwbesluit gewijzigd. Verder is er Europese regelgeving rond CE-markering staalconstructies in de maak. Kortom: alle aanleiding om als branche ons te buigen over de magazijnstelling en de regelgeving.

Het Bouwbesluit 2012 geeft o.a. bouwtechnische eisen en gebruikseisen voor gebouwen en bouwwerken. Het Bouwbesluit is ook van toepassing op (grote) magazijnstellingen. Magazijnstellingen moeten voldoen aan constructie eisen. Met Europese, geharmoniseerde normen en nationale normen kan worden aangetoond dat de constructie voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid.

Voor de veiligheid is van belang dat in de praktijk wordt toegezien op een juiste constructie en gebruik.